De snelle groei in het MKB-metaal lijkt af te nemen. Voor de binnenlandse orderportefeuille daalt de groei zelfs, voor de export blijft de groei gelijk. De knelpunten zijn, net als vorig kwartaal, de beschikbaarheid van personeel en materialen en de hoge grondstofprijzen. Positief is wel dat de waardering voor het bedrijfsresultaat verbetert.


Dit zijn enkele resultaten van de Metaalunie Economische Barometer Q3 2021. De onderzoeksresultaten geven verder aan dat de metaalbedrijven nog steeds voorzichtig zijn met investeren. De investeringsbereidheid blijft in 2021 nog op een relatief laag niveau. 20% van de ondernemers verwacht het komende halfjaar meer in machines te gaan investeren, 30% minder en 50% net zo veel als het afgelopen halfjaar.

Investeringsbereidheid blijft relatief laag

Tekort aan materialen begint te knellen

Twee grote knelpunten in de metaalindustrie zijn momenteel gebrek aan materialen en de hoge grondstofprijzen. Net als in het tweede kwartaal verhoogden in het derde kwartaal zes op de tien bedrijven hun verkoopprijzen. Van de 60% bedrijven die de verkoopprijs verhoogde, zegt 40% dat dit niet voldoende is om de gestegen grondstofprijzen te compenseren. Twee derde van de respondenten heeft in het derde kwartaal te maken gehad met materialen die niet leverbaar waren.

Gebrek aan personeel toegenomen

Het tweede alsmaar groter wordend knelpunt is dat bedrijven geen medewerkers kunnen vinden. Gemiddeld hebben de bedrijven met vacatures 1,9 vacatures openstaan. De helft heeft vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de Metaalunieleden gemiddeld voor 5,5% van het personeelsbestand aan vacatures openstaan. Een jaar geleden lag dit percentage nog op 2,9%. Dat het aantrekken van personeel moeilijker wordt, blijkt uit het afnemende aandeel vacatures dat men verwacht in te vullen. Van alle openstaande vacatures verwachten de ondernemers het komende halfjaar 76% in te kunnen vullen. Een jaar geleden was dit nog bijna 100%

Afnemende groei, betere waardering.

Deze knelpunten nemen niet weg dat de waardering voor de binnenlandse orderportefeuille is verbeterd, ondanks dat de groei is afgenomen. De waardering van de binnenlandse orderpositie is in het derde kwartaal weer wat positiever dan in het voorliggende kwartaal. 57% van de bedrijven geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie (was een kwartaal eerder 46%), terwijl 8% aangeeft hierover ontevreden te zijn (was 12%). Terwijl de binnenlandse orderpositie in het derde kwartaal nog groeide ten opzichte van het tweede kwartaal, is deze voor de buitenlandse orderpositie tot stilstand gekomen. Bijna 25% van de exporterende ondernemers heeft een grotere orderpositie dan in het tweede kwartaal. Een zelfde aantal ondernemers meldt dat deze juist kleiner is. De vraag aan de deelnemers over hun waardering van de orderpositie buitenland is op een zelfde, wat zuinige, manier beantwoord als in het tweede kwartaal. Een derde deel van de exporterende ondernemers is tevreden over de orderpositie, terwijl 15% ontevreden is.

Bijna twee op de drie maakt winst

Het positieve nieuws uit de Economischer Barometer is dat de bedrijfsresultaten weer groeien. . De ontwikkeling van de winst is, na drie kwartalen stabiel te zijn geweest, in het derde kwartaal toegenomen. Bijna twee derde van de bedrijven maakt winst, een kwart draait quitte en nog 8% draait met verlies. De waardering van het bedrijfsresultaat is daarentegen wat toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. 50% procent van de bedrijven is tevreden, terwijl 8% aangeeft ontevreden te zijn over het bedrijfsresultaat.

FOTO: gebrek aan personeel speelt steeds meer bedrijven parten. En bedrijven zijn somberder over de vraag of ze dit probleem kunnen oplossen. Reden voor meer automatisering? Op de foto de geïntegreerde robotcel van Spinner die Limas tijdens De Nederlandse Metaaldagen liet zien.

1 gedachte over “MKB metaal worstelt met gebrek aan personeel en materialen

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest